↓  

Pir G - Stockholm Arlanda Airport

Pir G - Stockholm Arlanda Airport

Projektering av 340 000 m² plattor, taxibanor och manöverområden för flygplan i anslutning till ny Pir G. Utöver mark- och beläggningsprojektering utförde Tekona även VA-projektering för det nya området. Dagvattensystemet utformades för att skilja formiat, glykol och övrigt dagvatten från varandra. De stora hårdgjorda ytorna innebar krav på fördröjning av dagvattnet, vilket löstes genom anläggning av stora underjordiska magasin. Nya spill- och vattenledningar ingick också i projektet.